REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.
Wersja dokumentu 02
Data obowiązywania 1 stycznia 2023 r.

Regulamin, który czytasz, dotyczy sprzedaży produktów fizycznych, szkoleń online i udostępniania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych dostępnych stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://sklep.freemindofchild.pl/. FREE MIND OF CHILD zapewnia także możliwość zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy, której przedmiotem są wyjazdy, obozy i warsztaty.

Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu część strony, która umożliwia zakup produktów będziemy nazywać „sklepem”.

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się z nami na adres podany poniżej.

Skontaktuj się z nami!

W każdej sprawie związanej z zakupami i funkcjonowaniem Sklepu możesz skontaktować się z nami pod adresem: sekretariat@freemindofchild.pl oraz pod numerami telefonu: +48 733 920 200.

Kto jest sprzedawcą. usługodawcą, udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Free Mind of Child Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Klonowej 23, 95 –070 (Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000935031, posługującą się NIP: 7322205800.

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy Klientów Sklepu. Za każdym razem, kiedy w treści Regulaminu piszemy o „kliencie” mamy na myśli osoby decydujące się na zakup produktów znajdujących się w sklepie. Klientami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

 

Wyjaśnienie definicji

Free Mind of Child Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Klonowej 23, 95 –070 (Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000935031, posługującą się NIP: 7322205800.

FREE MIND OF CHILD

Serwis internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.freemindofchild.pl/.

Sklep

Formularz służący do złożenia zamówienia w Sklepie. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Produktów do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu. To usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

Formularz zamówienia

To Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.

Klient

To osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.

Przedsiębiorca

To osoba fizyczna dokonująca z FREE MIND OF CHILD czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument

To osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Produktu, który jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).

Przedsiębiorca na prawach konsumenta

To indywidualny dostęp Klienta na stronie Sklepu określany nazwą użytkownika oraz hasłem w postaci ciągu znaków zabezpieczających dostęp do konta. W przypadku zakupu kursu online Konto umożliwia Klientowi indywidualny dostęp do panelu kursu online, uruchomiony na rzecz kursanta przez FREE MIND OF CHILD (po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta).

Konto Klienta

To dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej np. e-book.

Treść cyfrowa

To usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.

Usługa cyfrowa

To produkt fizyczny, szkolenie czy indywidualny dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, która jest przedmiotem Umowy i który jest przyznany na określony czas zgodny z Umową. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanym produkcie fizycznym, szkoleniu czy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.

Produkt

To produkt fizyczny oferowany w Sklepie.

Produkt fizyczny

To usługa świadczona przez FREE MIND OF CHILD na zasadach określonych w opisie szkolenia, warsztatów, wyjazdu czy konsultacji.

Szkolenie

Wskazane w polskich złotych wynagrodzenie wraz z podatkami należne FREE MIND OF CHILD z tytułu wykonania Umowy przez FREE MIND OF CHILD.

Cena

Świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez FREE MIND OF CHILD na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.

Usługa Elektroniczna

Są to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;

 • dostęp do poczty elektronicznej;

 • Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych;

 • dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari. Dla korzystania z Treści cyfrowej czy Usługi cyfrowej należy posiadać sprzęt elektroniczny i program umożliwiający obsługę pliku w formacie PDF, pub lub mobi. Dla korzystania z FREE MIND OF CHILD SUCCESS CLUB konieczny jest dostęp do przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do sieci Internet.

Wymagania Techniczne

To umowa zawierana pomiędzy FREE MIND OF CHILD a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail FREE MIND OF CHILD i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której FREE MIND OF CHILD zobowiązuje się do wydania Produktu fizycznego lub przeprowadzenia Szkolenia lub udostępnienia Treści lub udostępnienia Usługi Cyfrowej, a Klient do zapłaty Ceny.

Umowa

Zawarta pomiędzy FREE MIND OF CHILD a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Umowa o świadczenie usług

To oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Produktu fizycznego/Szkolenia/Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej i kierowane do FREE MIND OF CHILD oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy.

Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail FREE MIND OF CHILD wskazany w Regulaminie.

Zamówienie

Dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dzień Roboczy

Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi Cyfrowej, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści i Usług Cyfrowych.

Koszyk

Szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez FREE MIND OF CHILD w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez FREE MIND OF CHILD zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej.

Promocje

Pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie.

Cena Początkowa

Najniższa Cena, w jakiej Produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.

Ostatnia najniższa cena w ciągu 30 dni

Cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez FREE MIND OF CHILD Promocji.

Cena Promocyjna

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).

Ustawa o prawach konsumenta

Niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez FREE MIND OF CHILD za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

Regulamin

 

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu

 1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

 2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z FREE MIND OF CHILD oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

 3. Wszystkie ceny Produktów są cenami brutto (razem z podatkiem VAT) w polskich złotych.

 4. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

 5. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  a)  podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
  b)  korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób niezakłócający funkcjonowanie Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób niezakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
  c)  niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
  d)  nieumieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
  e)  niemodyfikowana w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Produktów;
  f)  niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
  g)  terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

 7. Klient nie jest uprawniony do przekazywania loginu i hasła osobom nieuprawnionym lub do korzystania z konta innego Klienta.

 8. Produkty mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie.

 9. W przypadku udostępnienia Produktu w ramach Promocji, FREE MIND OF CHILD oznacza, że dany Produkt jest w cenie promocyjnej.

 10. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu FREE MIND OF CHILD podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z jego Produktu. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez FREE MIND OF CHILD znajdują się w zakładce “Weryfikacja opinii”.

 11. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na z danych marketingowych (profilowanie), FREE MIND OF CHILD udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Produkcie na stronie Sklepu.

 12. FREE MIND OF CHILD podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (formularz rejestracji konta, formularz zamówienia itd.).

 13. Klient ma prawo do poinformowania FREE MIND OF CHILD o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail sekretariat@freemindofchild.pl.

 

Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu, w tym zakładanie Konta Klienta Sklepu

 1. FREE MIND OF CHILD świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:
  a)  Usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;
  b)  Usługę Konto Klienta oraz przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień Klienta na stronie Sklepu;
  c)  Usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;
  d)  Usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  e)  Usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu, gdy przedmiotem Umowy jest Treść/Usługa cyfrowa (w szczególności kurs online).

 2. Klient ma możliwość założenia Konta na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. Konto zawiera m.in. informacje o Zamówieniach i pozwala na zapamiętanie użytych wcześniej danych potrzebnych do złożenia Zamówienia.

 3. FREE MIND OF CHILD świadczy usługę utrzymania Konta w czasie wykonywania Umowy, nie krócej niż w terminie 365 dni od dnia zakończenia umowy w ramach której Klient korzysta z Konta/ ostatniego zalogowania Klienta na Konto.

 4. Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu formularza oraz zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu i kliknięciu przycisku ,,Załóż konto’’ lub innego równoznacznego, przy czym Konto zakładane jest automatycznie podczas dokonywania pierwszego zakupu w Sklepie.

 5. W formularzu zakładania Konta niezbędne jest podanie przez Klienta wskazanych następujących danych: nazwa użytkownika (login), adres poczty elektronicznej, hasło. Należy wskazać także nazwę, którą Klient będzie się posługiwać w ramach Konta.

 6. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i przesłanie do FREE MIND OF CHILD poprzez stronę Sklepu (w ramach składania Zamówienia). Z chwilą przesłania potwierdzenia utworzenia Konta Klienta dochodzi do zawarcia umowy o prowadzenie Konta na stronie Sklepu.

 7. Umowa o prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieokreślony i można wypowiedzieć ją w każdym momencie.

 8. Klient loguje się na Konto przy użyciu adresu e-mail lub nazwy użytkownika oraz indywidualnego hasła, które Klient ustala samodzielnie.

 9. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta lub poprzez założenie Konta.

 10. FREE MIND OF CHILD, na prośbę Klienta, usuwa Konto Klienta. Aby zgłosić żądanie usunięcia Konta, Klient powinien skontaktować się z FREE MIND OF CHILD na adres e-mail podany w początkowej części Regulaminu.

 11. Konto Klienta usuwane jest w terminie do 30 dni od dnia otrzymania żądania usunięcia Konta.

 12. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.

 13. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 14. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać pisemnie na adres siedziby FREE MIND OF CHILD lub elektronicznie na adres wskazany na początku Regulaminu.

 15. Ustosunkowanie się do reklamacji przez FREE MIND OF CHILD następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 16. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację.

 17. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji FREE MIND OF CHILD i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


Zawarcie, wykonanie Umowy i płatności

 1. FREE MIND OF CHILD umożliwia składanie Zamówień oraz zawarcie Umów dotyczących Produktów (sprzedaż Produktów fizycznych, przeprowadzenie Szkolenia/ udostępnienie Treści czy Usług cyfrowych ) poprzez stronę Sklepu.

 2. Główne cechy Produktu oraz specyfikacja są określone na stronie produktowej każdego Produktu na stronie Sklepu.

 3. Zawarcie Umowy pomiędzy Klientem a FREE MIND OF CHILD może nastąpić po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na zasadach określonych poniżej.

 4. Umowa zawierana jest po złożeniu Zamówienia na stronie Sklepu za pomocą Formularza Zamówienia, w momencie potwierdzenia jej przez FREE MIND OF CHILD przy czym potwierdzenie następuje w formie przesłania wiadomości e-mail przez FREE MIND OF CHILD na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

 5. Przedmiotem Umowy jest zobowiązanie FREE MIND OF CHILD do dostarczenia Produktu (m.in. Produktu fizycznego, do przeprowadzenia Szkolenia lub do udostępnienia Treści lub Usług cyfrowych) Klientowi za Cenę wskazaną na stronie Sklepu płatną przez Klienta.

 6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 7. FREE MIND OF CHILD umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób: poprzez dodanie Produktu do Koszyka po czym Klient przechodzi do Formularza zamówienia lub Klient posiadający Konto potwierdza w Formularzu zamówienia aktualność i prawidłowość danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy.

 8. Klient, który nie posiada Konta jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

 9. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy, ponieważ warunkiem złożenia Zamówienia jest: prawidłowe i kompletne wypełnienie Formularza zamówienia. W Formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, dane adresowe oraz danych dotyczących Umowy tj.: wybrany Produkt, ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy Produktu fizycznego, sposób płatności za Produkt przez Klienta.

 10. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia.

 11. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie firmy, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, w tym firmy i NIP.

 12. Warunkiem złożenia Zamówienie obok wskazanych powyżej okoliczności jest także zaakceptowanie warunków Regulaminu i polityki prywatności FREE MIND OF CHILD, a także zapłata Ceny za Produkt przy wyborze sposobu płatności, który tego wymaga.

 13. Naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia (Klient składa ofertę) na wybrany Produkt.

 14. Klient ma możliwość weryfikacji Produktów znajdujących się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

 15. Przed kliknięciem przycisku „Kupuję i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i po kliknięciu zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach i sposobach płatności są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany na fakturze.

 16. W odpowiedzi na Zamówienie Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość na podany w tym celu adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

 17. Po zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, FREE MIND OF CHILD wysyła do Klienta na podany adres e-mail wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia oferty, złożonej w ramach przesłania Zamówienia oraz potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Zamówienia lub informację o odmowie przyjęcia wszystkich lub poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia.

 18. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia Zamówienia przez FREE MIND OF CHILD, które następuje w formie przesłania wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. W przypadku Zamówienia, które należy opłacić na podstawie faktury wystawionej przez FREE MIND OF CHILD, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny w pełnej wysokości w terminie wskazanym na fakturze wystawionej przed FREE MIND OF CHILD. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Umowę uważa się za niezawartą.

 19. W przypadku odmowy przyjęcia oferty bądź ofert złożonych w ramach realizacji Zamówienia przez Klienta, Umowa w zakresie Produktu wskazanego przez FREE MIND OF CHILD w wiadomości e-mail z odmową przyjęcia oferty nie zostaje zawarta. W takim wypadku FREE MIND OF CHILD niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od wysłania wiadomości, o której mowa powyżej zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa nie została zawarta.

 20. Na adres e-mail podany w formularzu przez Klienta FREE MIND OF CHILD wysyła podsumowanie Zamówienia zawierające najważniejsze informacje o Zamówieniu.

 21. O kosztach dostawy, płatności lub innych dodatkowych kosztach FREE MIND OF CHILD informuje w Formularzu zamówienia przed złożeniem Zamówienia przez Klienta. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę oraz koszty dostawy.

 22. FREE MIND OF CHILD organizuje Promocje na wybrane Produkty dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Produktu na stronie Sklepu.

 23. FREE MIND OF CHILD umożliwia następujące metody płatności:
  a) płatność elektroniczna (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez FREE MIND OF CHILD potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez FREE MIND OF CHILD informacji o dokonaniu płatności przez Klienta). w formie płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności,
  b) przelew tradycyjny (płatne bezpośrednio na konto FREE MIND OF CHILD; w ramach przelewu w polu „Tytuł” prosimy podać numer Zamówienia),
  c) PayPal.

 24. FREE MIND OF CHILD przekaże Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej. Klient wyraża zgodę, aby dowód zapłaty, tj.: faktura lub paragon został sporządzony i przesłany na podany przez niego w trakcie składania Zamówienia bądź zakładania Konta adres e-mail.

 25. Płatność w ramach Umowy dokonywana jest przy pomocy serwisu TPay, którego dostawcą jest Krajowy Integrator Płatności spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 5.494.980,00 PLN – wpłacony w całości;lub PayPal (Europe) S. à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg.

 26. FREE MIND OF CHILD nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

 27. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z FREE MIND OF CHILD kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

 

Treści i Usługi cyfrowe (m.in. e-booki, kursy online)

 1. Treści i Usługi cyfrowe oferowane na stronie Sklepu dotyczą treści związanych z rozwojem dzieci i edukacyjnych. W ramach Umowy zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu FREE MIND OF CHILD udostępnia Klientowi Treści cyfrowe i/lub Usługi cyfrowe zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 2. Realizacja Zamówienia oznacza, że FREE MIND OF CHILD dostarcza Klientowi dane umożliwiające dostęp do treści zgodnych z Zamówieniem Klienta. Dane dostępowe przesyłane są na adres e-mail wskazany podczas składania Zamówienia (login i hasło do Konta Klienta na stronie Sklepu). Utworzenie Konta Klienta na stronie Sklepu, które umożliwia korzystanie z Treści i Usług cyfrowych jest nieodpłatne.

 3. Ceny Treści i Usług cyfrowych prezentowane są Klientowi na stronie internetowej Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto uwzględniającymi podatki.

 4. Ze względu na rodzaj i czas trwania Usług lub Treści cyfrowych poszczególne warianty Treści lub Usług cyfrowych mogą różnić się swoim zakresem oraz poziomem dostępów do materiałów.

 5. Wszystkie Usługi i Treści cyfrowe prezentowane są na stronie Sklepu. Dostęp do zawartości Zamówienia zostanie przyznany Klientowi niezwłocznie po zawarciu Umowy (zazwyczaj po wniesieniu na rzecz FREE MIND OF CHILD opłaty odpowiadającej Cenie wybranej Treści lub Usługi cyfrowej przez Klienta) o ile inaczej nie wskazano w opisie Treści lub Usługi cyfrowej. Konto Klienta oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony dla niego przez FREE MIND OF CHILD na stronie Sklepu.

 6. Z chwilą zalogowania się do Konta Klienta po zakupie Usługi lub Treści cyfrowej lub z chwilą uzyskania dostępu do zamówionej Treści lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez przesłanie linka do ściągnięcia materiałów lub uzyskania do nich dostępu przedmiot Umowy uważa się za dostarczony w całości Klientowi.

 7. Jeżeli w opisie Treści lub Usługi cyfrowej FREE MIND OF CHILD określiła inny termin dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez FREE MIND OF CHILD na stronie Sklepu (przedsprzedaż).

 8. Rejestracja Konta jest niezbędna do korzystania z Treści cyfrowych w postaci kursów online, które są przedmiotem Umowy. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu, chyba że podczas zakupu FREE MIND OF CHILD określiła inny termin dostarczenia kursu online – wtedy Klienta obowiązuje termin wskazany na stronie sprzedażowej produktu (przedsprzedaż).

 9. Jeżeli Klient nie może uruchomić pliku udostępnionego w ramach kursu online, powinien skontaktować się z FREE MIND OF CHILD.

 10. Po zakończeniu kursu online materiały będą dostępne przez rok od dnia uzyskania dostępu do kursu online przez Klienta lub rozpoczęcia kursu online zgodnie z Umową. W przypadku umów zawartych na czas określony, np. w modelu subskrypcyjnym, umowa obowiązuje do dnia wskazanego w dokonanym zamówieniu.

 11. Z chwilą pierwszego zalogowania się do Konta Klienta po zawarciu Umowy, której przedmiotem jest Treść cyfrowa (np. kurs online), treści stanowiące zawartość kursu uważa się za dostarczone w całości Klientowi.


Produkty fizyczne – koszty, sposób i termin zapłaty

 1. W ramach Umowy sprzedaży Produktu fizycznego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu FREE MIND OF CHILD dostarcza Klientowi zakupione Produkty fizyczne zgodnie z Zamówieniem Klienta.

 2. Realizacja Zamówienia Produktu fizycznego oznacza, że FREE MIND OF CHILD dokonuje wysłania zakupionego Produktu fizycznego na adres wskazany podczas procesu zakupowego przez Klienta.

 3. Dostępne metody dostawy Produktu fizycznego oraz przewidywany czas dostawy są widoczne na stronie internetowej Sklepu pod adresem https://sklep.freemindofchild.pl/ Dostawa Produktów fizycznych realizowana jest przez kuriera:
  a)  kurier DPD, DHL,
  b)  InPost-paczkomat,

 4. Dostawa Produktu fizycznego odbywa się na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Dostawa Produktu fizycznego na adres zlokalizowany poza obszarem Polski odbywa się na warunkach określonych w Sklepie lub ustalonych indywidualnie.

 5. Sklep każdorazowo określa na stronie Produktu fizycznego termin dostawy lub w korespondencji e-mail wysłanej przez FREE MIND OF CHILD.

 6. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 7. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sklep oraz czas doręczania Produktu do wskazanego miejsca dostawy. Do czasu przygotowanie Zamówienia należy doliczyć czas doręczania Produktu wykonywany przez konkretnego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „dostawa” na stronie internetowej Sklepu lub w korespondencji e-mail wysłanej przez FREE MIND OF CHILD. FREE MIND OF CHILD przygotowuje Produkt fizyczny do wysyłki w terminie do 3 Dni Roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty Ceny na koncie FREE MIND OF CHILD o ile w opisie Produktu fizycznego lub w wiadomości przesłanej po złożeniu Zamówienie nie wskazano inaczej.

 8. Termin dostawy Produktu fizycznego do Klienta wynosi do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu fizycznego lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin dostawy. Wówczas Klienta obowiązuje wskazany przez FREE MIND OF CHILD każdorazowo termin dostawy. Zamówienie zazwyczaj przygotowane jest i przekazane dostawcy w terminie do 3 Dni Roboczych, a dostawca doręcza przesyłki zwyczajowo do 2 Dni roboczych od dnia odebrania Zamówienia w przypadku przesyłek krajowych.

 9. Jeżeli podczas zakupu FREE MIND OF CHILD określił inny termin dostarczenia Produktu fizycznego, to Klienta obowiązuje termin wskazany przez FREE MIND OF CHILD na stronie sprzedażowej Produktu fizycznego (przedsprzedaż).

 10. W przypadku Zamówienia dotyczącego Produktów fizycznych o różnych terminach dostawy, właściwym terminem dostawy jest termin dotyczący Produktu fizycznego o najdłuższym czasie dostawy.

 11. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przesyłki, należy zgłosić mailowo niezwłocznie i na adres sekretariat@freemindofchild.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć zdjęcia zniszczonej lub niekompletnej przesyłki wraz z protokołem zniszczenia wystawionym przez kuriera, jeśli przesyłka była uszkodzona.

 12. FREE MIND OF CHILD dokłada wszelkich starań, aby możliwie wiernie prezentować oferowane Produkty fizyczne, ich skład i kolory. Sposób wyświetlania koloru zależy od używanego systemu operacyjnego i sprzętu. FREE MIND OF CHILD nie może zagwarantować, że komputer, monitor lub urządzenie mobilne użytkownika Sklepu, wiernie odwzorowuje kolory.

 13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, FREE MIND OF CHILD lub importera. W wypadku Produktów fizycznych objętych gwarancją informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu, na jaki została udzielona, jest każdorazowo prezentowana w opisie Produktu na stronie internetowej Sklepu.


Szkolenia 

 1. W ramach Sklepu FREE MIND OF CHILD umożliwia Klientom zawarcie Umowy, której przedmiotem jest Szkolenie (np. warsztaty, szkolenie online itd.). Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie w sytuacji gdy dane zagadnienie nie zostało przez FREE MIND OF CHILD opisane w opisie Szkolenia lub regulaminie szkolenia.

 2. FREE MIND OF CHILD w uzasadnionych przypadkach – z przyczyn losowych od niego niezależnych, zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia pod warunkiem jednakże, iż nowy termin odbycia Szkolenia ustalony zostanie wspólnie przez FREE MIND OF CHILD oraz Klienta.

 3. Nieobecność Klienta na Szkoleniu będącym przedmiotem Umowy i przeprowadzonym przez FREE MIND OF CHILD (w przypadku indywidualnego Szkolenia w przypadku gotowości FREE MIND OF CHILD do odbycia Szkolenia zgodnie z Umową) powoduje wygaśnięcie po stronie Klienta wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.

 4. W przypadku zakupionego Szkolenia Klient, który nabył Szkolenie uprawniony jest do wskazania innego uczestnika, który zamiast niego weźmie udział w danym Szkoleniu, pod warunkiem, iż zmiana taka zgłoszona zostanie FREE MIND OF CHILD na adres e-mail: sekretariat@freemindofchild.pl nie później niż na 2 (dwa) tygodnie przed terminem przeprowadzenia Szkolenia. W sytuacji, o której mowa powyżej, Klient, który zakupił dane Szkolenie traci prawo do udziału w Szkoleniu, w innym, późniejszym terminie na zasadach wskazanych w Regulaminie.

 5. W przypadku zakupu Szkolenia na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy, Regulaminu i szczegółach zakupionego Szkolenia.

 6. W przypadku nieuczestniczenia w zakupionym Szkoleniu, które się odbyło w terminie zakupionym przez Klienta, Klient traci możliwość wzięcia udziału w tym Szkoleniu, chociażby FREE MIND OF CHILD organizowało nowe Szkolenie. FREE MIND OF CHILD nie jest przy tym zobowiązane do zwrotu jakichkolwiek kwoty zgłoszonym uczestnikom. Poprzez nieuczestniczenie w zakupionym wydarzeniu o którym powyżej, należy rozumieć niestawiennictwo Klienta lub osoby trzeciej na rzecz której Klient wykupił Szkolenie w godzinie rozpoczęcia Szkolenia w miejscu przeprowadzenia Szkolenia. W tym przypadku FREE MIND OF CHILD nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi jakiejkolwiek kwoty.

 7. Klient może wypowiedzieć Umowę, której przedmiotem jest Szkolenie. Termin wypowiedzenia wynosi 7 dni. Płatność za Szkolenie zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, FREE MIND OF CHILD ma prawo domagać się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta obok kosztów poniesionych na poczet wykonania Umowy. Jeśli wypowiedzenie następuje z uwagi na ważny powód FREE MIND OF CHILD zwraca kwotę pomniejszoną o wartość nakładów poniesionych na poczet przeprowadzenia Szkolenia.


Konsultacje

 1. FREE MIND OF CHILD umożliwia Klientowi zawarcie w ramach sklepu Umowy, której przedmiotem jest konsultacja online zgodna z opisem w Sklepie.

 2. Konsultacja online stanowi usługę w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 3. Zakupiona przez Klienta konsultacja online odbędzie się zgodnie z terminem określonym przez Strony umowy w ramach czasowych wskazanych w opisie konsultacji 10
  (określony czas, którego bieg rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy, której przedmiotem jest konsultacja).

 4. Konsument, wyrażając zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje online konsultacje zostaną przeprowadzone po uprzednim uzgodnieniu terminu z Klientem lub zgodnie z harmonogramem zapisów umieszczonym na stronie FREE MIND OF CHILD i udostępnionym Klientowi.

 6. Klient ma prawo odwołać konsultację online w terminie do 24 godzin przed ustalonym terminem konsultacji online poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres wskazany na wstępie Regulaminu (w takim przypadku Klient ma prawo do ustalenia z FREE MIND OF CHILD nowego terminu konsultacji online w okresie zgodnym z opisem konsultacji online w Sklepie). W przypadkach nagłych i niezależnych od Klienta konsultacja online może zostać przeniesiona na inny termin na prośbę Klienta i za zgodą FULL MIND OF CHILD.

 7. W razie braku odwołania konsultacji w terminie wskazanym w ust. 6 i/lub nieobecności Klienta na konsultacji online Klientowi nie przysługuje dodatkowa konsultacja online. W wyjątkowych przypadkach FULL MIND OF CHILD może uznać, że nieobecność Klienta jest usprawiedliwiona i konsultacja online odbędzie się w dodatkowym terminie ustalonym wspólnie przez strony.

 8. FREE MIND OF CHILD nie odpowiada za problemy techniczne wynikające ze strony Klienta, w tym te które uniemożliwiają przeprowadzenie konsultacji online w uzgodnionym terminie.

 9. W razie spóźnienia Klienta na konsultacje online, konsultacja online nie ulega przedłużeniu.

 10. Konsultacja online odbywa się za pomocą komunikatora MeetGoogle /na platformie szkoleniowej ZOOM lub w formie telefonicznej o ile inaczej wprost nie wskazano w opisie konsultacji w Sklepie.

 11. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę dotyczącą konsultacji online. Termin wypowiedzenia wynosi 3 dni. Płatność za niewykorzystaną konsultację online, licząc od daty rozwiązania wypowiedzianej Umowy, zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. Jeśli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, FULL MIND OF IDEAS ma prawo domagać się odszkodowania tytułem szkody spowodowanej wypowiedzeniem Klienta obok kosztów poniesionych na poczet wykonania Umowy. Jeśli wypowiedzenie następuje z uwagi na ważny powód FREE MIND OF CHILD zwraca kwotę pomniejszoną o wartość nakładów poniesionych na poczet przeprowadzenia konsultacji online.

Wyjazdy, obozy i warsztaty wyjazdowe dla dzieci i młodzieży

 1. Poprzez stronę Sklepu można dokonać zakupu wyjazdów, obozów czy warsztatów wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. Kupując wyjazd, obóz czy warsztaty wyjazdowe Klient jest zobowiązany do uiszczenia całej kwoty, bezpośrednio po złożeniu Zamówienia.

 2. Po złożeniu Zamówienia na wyjazd, Klient otrzymuje na podany w procesie składania Zamówienia adres e-mail: ankietę oraz kartę zgłoszeniową, które Klient zobowiązany jest odesłać w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania.

 3. Klient jest zobowiązany do zorganizowania wyjazdu na warunkach określonych w ofercie wyjazdu zamieszczonej na stronie internetowej Sklepu oraz zgodnie z Warunkami Uczestnictwa, dostępnymi na stronie internetowej Sklepu.

 4. Klient może zrezygnować z wyjazdu, z zastrzeżeniem ust. 5.

 5. W przypadku rezygnacji (wypowiedzenia) od umowy z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności poprzez wypowiedzenie bez wskazania przyczyn wypowiedzenia FREE MIND OF CHILD ma prawo zatrzymania odpowiedniej i uzasadnionej kwoty za wypowiedzenie umowy, przy czym wysokość tej opłaty będzie odpowiadać cenie wyjazdu pomniejszonej o koszty lub wpływy z tytułu alternatywnego wykorzystania danych usług turystycznych. Na żądanie Klienta, FREE MIND OF CHILD uzasadni wysokość opłaty za wypowiedzenie umowy.

 6. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Klienta, FREE MIND OF CHILD ma prawo zatrzymania kwoty stanowiącej równowartość rzeczywistych kosztów i nakładów poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do zapewnienia Uczestnikowi (wskazanemu przez Klienta) udziału w wyjeździe/obozie/warsztatach wyjazdowych, nie wyższej jednak niż kwoty określone w lit. a) – e) poniżej. FREE MIND OF CHILD informuje, że orientacyjne opłaty za osobę kształtują się następująco, w zależności od terminu rezygnacji (złożenia wypowiedzenia):
  a) do 200 zł/ 20% ceny wyjazdu przy rezygnacji od dnia wpłaty zaliczki do 31 dnia przed datą rozpoczęcia wyjazdu;
  b) do 30% ceny wyjazdu przy rezygnacji w okresie od 30 do 21 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu;
  c) do 50% ceny wyjazdu przy rezygnacji w okresie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu;
  d) do 70% ceny wyjazdu przy rezygnacji w okresie od 7 do 2 dni przed datą rozpoczęcia wyjazdu;
  e) do 80% ceny wyjazdu przy rezygnacji na 1 dzień przed wyjazdem lub w dniu rozpoczęcia wyjazdu.

 7. Regulamin umowy, której przedmiotem jest wyjazd, obóz czy warsztaty znajduje w ramach opisu wyjazdu, obozu czy warsztatów wyjazdów, a niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w zakresie tylko w przypadku gdy w opisie wyjazdu, obozu czy warsztatu lub regulaminie wyjazdu, obozu czy warsztatu nie uregulowano danego zagadnienia.

Prawa autorskie

 1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszej licencji w zakresie treści dostępnych w ramach Sklepu oraz poszczególnych Szkoleń, Treści i Usług cyfrowych. FREE MIND OF CHILD może określić warunki licencji odrębnie umieszczając stosowny zapis w opisie Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej.

 2. Klient ma prawo korzystać z Produktu (w tym Treści lub Usługi cyfrowej, przekazanych lub udostępnionych materiałów) wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

 3. Zabrania się Klientowi udostępniać treści Szkoleń, Treści cyfrowych, przekazanych czy udostępnionych Klientowi materiałów lub danych do swojego Konta Klienta innym podmiotom.

 4. Dostępne w ramach Sklepu Szkolenia, Treści i Usługi cyfrowe nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej) o ile wprost nie wynika inaczej z opisu Produktu lub Regulaminu.

 5. Licencja udzielona Klientowi nie obejmuje prawa do:
  a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia treści dostępnych w ramach Sklepu, w tym Produktów, w całości lub w części, w celu innym niż utworzenie kopii na własny użytek,
  b) wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w części lub w całości treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu,
  c) odpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie,
  d) nieodpłatnego rozpowszechniania treści w tym Produktów, dostępnych na stronie Sklepu jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.

 6. O ile w opisie Treści lub Usługi cyfrowej nie wskazano inaczej, licencja udzielana jest na czas trwania Umowy/ 365 dni.


Uprawnienia z tytułu niezgodności produktu fizycznego z Umową

 1. FREE MIND OF CHILD ponosi odpowiedzialność wobec klienta, jeżeli sprzedany Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego w odniesieniu do przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 2. Produkty fizyczne prezentowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu fizycznego. Przy czym gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w punktach od 4 do 8.

 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu fizycznego z Umową Klient powinien skontaktować się ze FREE MIND OF CHILD (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Produktu fizycznego z Umową.

 4. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać́ jego naprawy lub wymiany.

 5. FREE MIND OF CHILD może dokonać́ wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub może dokonać́ naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodność Produktu fizycznego z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla FREE MIND OF CHILD. Jeżeli zarówno naprawa, jak i wymiana są̨ niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, FREE MIND OF CHILD może odmówić́ doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z umową.

 6. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, wartość́ Produktu fizycznego zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu lub odmowy doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową.

 7. FREE MIND OF CHILD dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której FREE MIND OF CHILD został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę̨ towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi FREE MIND OF CHILD.

 8. Konsument udostępnia FREE MIND OF CHILD Produkt fizyczny podlegający naprawie lub wymianie. FREE MIND OF CHILD odbierze od Konsumenta towar na swój koszt.

 9. Jeżeli Produkt fizyczny został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu fizycznego z Umową, FREE MIND OF CHILD demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

 10. Jeżeli Produkt fizyczny jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a)  FREE MIND OF CHILD odmówiła doprowadzenia Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 5.
  b)  FREE MIND OF CHILD nie doprowadziła Produktu fizycznego do zgodności z Umową zgodnie z punktem 7-9.
  c)  brak zgodności Produktu fizycznego z Umową występuje nadal, mimo że FREE MIND OF CHILD próbowała doprowadzić́ Produkt fizyczny do zgodności z Umową;
  d)  brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy;
  e)  z oświadczenia FREE MIND OF CHILD lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produkt fizyczny do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 11. FREE MIND OF CHILD rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 12. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową i złożył oświadczenie FREE MIND OF CHILD a FREE MIND OF CHILD nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznaje za uzasadnione.

 13. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 14. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową, jest obowiązany dostarczyć wadliwy produkt na adres siedziby FREE MIND OF CHILD. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia produktu wadliwego ponosi FREE MIND OF CHILD.

 15. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność FREE MIND OF CHILD z tytułu rękojmi jest wyłączona.
  Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 16. FREE MIND OF CHILD ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności Produktu fizycznego z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba, że termin przydatności Produktu fizycznego do użycia, określony przez FREE MIND OF CHILD, jego poprzednika prawnego lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfikacją towaru lub charakterem braku zgodności z Umową. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu fizycznego z Umową jest istotny.

 17. Uprawnienia z tytułu niezgodności z Umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób FREE MIND OF CHILD.

 19. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do FREE MIND OF CHILD, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 20. W przypadku usług świadczonych przez FREE MIND OF CHILD postanowienia dotyczące niezgodności Produktu fizycznego z Umową znajdują odpowiednie zastosowanie.


Uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową

 1. FREE MIND OF CHILD ponosi odpowiedzialność wobec Klienta, jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa jest niezgodny z umową. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową Klient powinien skontaktować się z FREE MIND OF CHILD (na adres e-mail podany na początku Regulaminu lub listownie), określając jednocześnie swoje roszczenie związane z niezgodnością Treści lub Usługi cyfrowej z Umową.

 3. Jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są niezgodne z Umową Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności z Umową.

 4. FREE MIND OF CHILD może odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów dla FREE MIND OF CHILD.

 5. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się̨ wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści lub Usługi cyfrowej zgodnych z Umową.

 6. FREE MIND OF CHILD doprowadza Treść lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym terminie od chwili, w której FREE MIND OF CHILD została poinformowana przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niezgodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi FREE MIND OF CHILD.

 7. Jeżeli Treść lub Usługa cyfrowa są niezgodny z Umową, Konsument może złożyć́ oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) Doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów zgodnie z punktem 4 i 5;
  b) Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie z punktem 6;
  c) Brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo, że przedsiębiorca próbował doprowadzić Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową;
  d) Z oświadczenia FREE MIND OF CHILD lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi FREE MIND OF CHILD Treści lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 8. FREE MIND OF CHILD rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie 14 dni.

 9. Jeżeli Klient wykonując uprawnienia z tytułu niezgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową wystosował odpowiednie żądania do FREE MIND OF CHILD a FREE MIND OF CHILD nie ustosunkowała się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznała za uzasadnione.

 10. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji w zgłoszeniu reklamacyjnym rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady oraz danych kontaktowych składającego reklamację. Rekomendacje podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 11. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność FREE MIND OF CHILD w zakresie rękojmi jest wyłączona. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

 12. FREE MIND OF CHILD odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

 13. FREE MIND OF CHILD nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, który jest wskazany w punkcie 13, jeżeli ten brak podstępnie zataiła.

 14. FREE MIND OF CHILD odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

 15. Domniemania wskazane w pkt. 13 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli:
  a)  Środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których FREE MIND OF CHILD poinformowała go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy;
  b)  Konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o obowiązku współpracy z FREE MIND OF CHILD, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

 16. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą Klientów Sklepu będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta.

 17. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób FREE MIND OF CHILD.

 18. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do FREE MIND OF CHILD, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.


Odstąpienie od umowy

 1. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej /odbycie Szkolenia (np. konsultacji lub wykonanie innej usługi przez FREE MIND OF CHILD) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z FREE MIND OF CHILD.

 2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a FREE MIND OF CHILD wykonała w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

 3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

 4. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w ust. 1 lub w ust 2. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość na warunkach wskazanych poniżej, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu fizycznego.

 6. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie FREE MIND OF CHILD o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 7. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy FREE MIND OF CHILD zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostawy Produktu fizycznego innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu fizycznego.

 9. Jeżeli FREE MIND OF CHILD nie zaproponował, że sam odbierze Produkt fizyczny od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, FREE MIND OF CHILD może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, które jest wynikiem korzystania z Produktu fizycznego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu fizycznego.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest Produkt fizyczny dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz w razie Umowy której przedmiotem są Produkty fizyczne, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi także w odniesieniu do Umowy, której przedmiotem jest usługa, która za zgodą Klienta jest wykonana w pełni przed upływem terminu odstąpienia.

 12. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

 13. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

 14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do FREE MIND OF CHILD że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

   

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

 1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje FREE MIND OF CHILD prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do FREE MIND OF CHILD.

 2. FREE MIND OF CHILD ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 3. FREE MIND OF CHILD może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

 4. Odpowiedzialność FREE MIND OF CHILD w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny, przy czym FREE MIND OF CHILD nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy FREE MIND OF CHILD, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FREE MIND OF CHILD.

Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów oraz rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla konsumentów

 1. FREE MIND OF CHILD wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi Umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FREE MIND OF CHILD będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 4. Istnieje również możliwość skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), która dostępna jest pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 5. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.


Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

 1. FREE MIND OF CHILD może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Produktów, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

 2. Klienci, którzy posiadają Konto na stronie Sklepu o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Klienta.

 3. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami FREE MIND OF CHILD może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 14 dni od dnia opublikowania.

 5. Regulamin podlega prawu polskiemu.

 6. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy FREE MIND OF CHILD a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby FREE MIND OF CHILD.

 7. FREE MIND OF CHILD może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 30 – dniowym wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez FREE MIND OF CHILD wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a FREE MIND OF CHILD lub zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi.

 8. FREE MIND OF CHILD może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług za 14 – dniowym okresem wypowiedzenia lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu z ważnych powodów, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Klient naruszana Ogólne Warunki Korzystania ze Sklepu.


Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez FREE MIND OF CHILD jako administratora danych osobowych.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

 3. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatność na stronie internetowej Sklepu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

 2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz przekazaniem aktywnego linku do treści niniejszego Regulaminu w treści wiadomości e-mail.

 4. Dowód dokonania zakupu przez Klienta Sklepu zostanie przekazany za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy FREE MIND OF CHILD, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę FREE MIND OF CHILD.

 8. Klient, umieszczając jakiekolwiek treści na Koncie lub w innym miejscu strony internetowej Sklepu udziela niniejszym FREE MIND OF CHILD niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczególności w Internecie tych treści, bez ograniczenia terytorialnego.

 9. Udostępnione treści (m.in. opis Produktów) w ramach tej strony internetowej stanowią przejaw naszej własnej intelektualnej twórczości i podlegają ochronie prawa autorskiego. Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. Jeśli masz wątpliwość dotyczącą charakteru prawnego udostępnionej przez nas treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz do nas wiadomość, a my udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.

Linki


Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

FREE MIND OF CHILD: Free Mind of Child Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Klonowej 23, 95 –070 (Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000935031, posługującą się NIP: 7322205800, adres e-mail: sekretariat@freemindofchild.pl.

Oświadczam, że odstępuję od Umowy dotyczącej następujących Produktów, Szkolenia, Treści lub Usług cyfrowych: ____________________________
Nazwa Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej:___________
Cena brutto: ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:
Imię i nazwisko: ___________ Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Produktu fizycznego, Szkolenia, Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

_________________________________

podpis oraz data Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informujemy, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Free Mind of Child Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Klonowej 23, 95 –070 (Polska), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy

KRS, pod numerem KRS: 0000935031, posługującą się NIP: 7322205800. Z Administratorem można się skontaktować się pod adresem: kontakt@freemindofchild.pl oraz pod numerami telefonu: +48 733 920 200.

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

 1.  

Dołącz do naszego newslettera i odbierz prezent!

Administratorem danych osobowych jest: Free Mind of Child Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, przy ulicy Klonowej 23, 95 – 070 (Polska). Twoje dane są przetwarzane przez Administratora w celu wysyłki newslettera. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności - zakładka Newsletter.

Wpisz, na jaki adres e-mail chcesz otrzymywać nowe, bezpłatne wskazówki o rozwoju Twojego dziecka.

W ciągu 10 minut otrzymasz wiadomość

Uwaga, bardzo ważne! Potrzebujesz kliknąć przycisk w pierwszej otrzymanej ode mnie wiadomości, by potwierdzić swój adres! Jeśli wiadomość nie przychodzi, sprawdź foldery „spam” i „oferty”.

0